Kaustinen ennen, nyt ja tulevaisuudessa

KAUSTINEN 150 KESKUSTELUSARJA

Kaustisen kunnan juhlavuoden kunniaksi aktiivinen kuntalaisryhmä päätti järjestää keskustelutilaisuuksia kevään ja syksyn aikana Kaustisen imagon vahvistamiseksi. Idean syntysanat lausui Taina Lehtonen, sillä hänen pöytälaatikossaan on jo pitkään ollut kirjattuna lista Kaustisen vahvuuksista. Tavoitteena on ollut ajatus Kaustisen vahvuuksien näkyväksi tekemisestä.

Kaustinen on käsite. Nimellä on myönteinen kaiku. Kaustinen-nimi on kuin veturi, joka kuljettaa mukanaan lukuisia vaunuja, joissa on monenlaista osaamista ja perintöä. Tämä juna -metafora on oikeastaan peräisin jo edesmenneeltä arkkitehti Markku Viitasalolta, joka on ollut näkijä ja tulevaisuudentekijä. Markku Viitasalo kollegoidensa kanssa on mm vuonna 1983 voittanut Kaustisen matkailualueen kehittämiskilpailun työnimellä ”Kun poijat ne raitilla”. Markkua on aina kiinnostanut Kaustisen vetovoima ja mahdollisuudet. Viitasalo on kirjoittanut vuonna 2002 Kaustisen kuntakuvan kehittämisestä ja esittänyt ajatukset prosessikaavioiden muodossa. Taina Lehtosen lista Kaustisen vahvuuksista on syntynyt Viitasalon ideoiden pohjalta sekä omien havaintojen ja kokemusten myötä.

Juhlavuoden kynnyksellä Kansantaiteenkeskuksessa kokoontui Kaustisen perinteistä ja kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä keskuselemaan Kaustisen perinteen vaalimisesta tulevaisuuteen suuntautuen. Tainan laatima lista Kaustisen vahvuuksista ja mahdollisuuksista käytiin läpi ja päätettiin aloittaa avoin keskustelusarja teemoista. Asia esiteltiin juhlatoimikunnan puheenjohtajalle ja hänen välityksellään koko juhlatoimikunnalle. Näin saatiin juhlavuoden tuki keskustelusarjalle Kaustinen 150: Kaustinen ennen – nyt – tulevaisuudessa.

Aiheet ja aikataulu laadittiin. Kevään 2018 aikana kahden tunnin pituisia ja kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia on pidetty yhteensä kuusi. Tilaisuudet on pidetty pääasiallisesti perjantaina iltapäivällä. Toukokuussa järjestettiin kevään aikana syntyneistä tulevaisuusaihioista oma avoin keskustelutilaisuus iltasella.

Kevään 2018 aiheet ovat olleet musiikkiosaaminen, kädentaitojen osaaminen, monipuolinen urheiluosaaminen, sivistysosaaminen ja nuoret sekä luonto ja ympäristöosaaminen.

Keskusteluissa on aina lähdetty perinteestä, mitä Kaustisella on ollut ennen ko. aiheeseen liittyen ja mitä perinteen pohjalle on noussut, ja mitä uutta nyt on tunnistettavissa. Keskeistä on aina ollut tulevaisuusnäkökulma. Keskusteluissa tavoitteena on ollut myönteisellä mielellä yhdessä ideoida, mitä Kaustisella tulevaisuudessa voisi olla kulloiseenkin aihepiiriin liittyen.

Keskustelutilaisuuksista on tiedotettu laajasti, tiedotusvälineiden edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet keskustelutilaisuuksiin ja kirjoittaneet esim. paikallislehti Perhonjokilaaksoon. Osallistujien määrä tilaisuuksissa on vaihdellut 15-40 henkilön välillä. Jokaisesta tilaisuudesta on laadittu muistio ja päävastuun järjestelyistä on kantanut työryhmä Taina Lehtonen, Mikko Valo ja Kauppi Virkkala.

Kevään tilaisuuksista on saatu koottua reilut 50 kehitettävää ideaa Kaustisen tulevaisuutta ajatellen, joukossa on niin isoja kuin pieniä yhdessä kehitettäviä aihioita. Juhlavuonna ja tulevaisuudessa aihioita työstetään yhdessä juhlatoimikunnan, Kaustisen kunnan kehittämiskoordinaattorin ja kuntalaisten kanssa. Tavoitteena on saavuttaa vähintään 100 ideaa, ehkä juhlavuonna 150. Mallia otetaan Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018 Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037, https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1%2B2018.pdf
Juhlavuoden lopuksi Kaustisen mahdollisuudet julkistetaan yhdessä työstettäväksi.

Keskeistä keskustelusarjan toteuttamisessa on ollut osallistaa kuntalaiset mukaan Kaustisen tulevaisuuden tekemiseen, mahdollisuuksien tunnistamiseen ja myönteisen ilmapiirin ylläpitämiseen. Kaustinen on mahdollisuuksien kunta. Kaustisella on kaikki ne valmiudet, joita menestyviltä paikkakunnilta tulevaisuudessa edellytetään: vetovoimaisuutta, elinvoimaa, kulttuuria, luontoa ja monipuolista osaamista. Tärkeintä on kuntalaisten vahva usko yhteisöllisyyteen, luottamus tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja jokaisen yksilön omaan osaamiseen. Kaustisella on vahvat juuret, joista versovat luovuuden ja osaamisen kannattamat siivet.

Keskustelusarja jatkuu syksyllä, aiheina ovat ainakin yrittäminen ja alkutuotanto-osaaminen, kansanparannus, hyvinvointiosaaminen ja kolmas sektori, tapahtumaosaaminen, sanataide ja teatteri. Yhteenvetotilaisuus on joulukuussa teemalla MAHDOLLISUUKSIEN KAUSTINEN.
Osallistumalla keskusteluihin jokainen pääsee vaikuttamaan, edistämään sekä tekemään uusia avauksia Kaustisen parhaaksi.

Taina Lehtonen, Mikko Valo ja Kauppi Virkkala